+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Bog

UCTA Poängsystemet

UCTA står för Universal Credit Transfer Arrangement

UCTA är ett universellt och internationellt tillämpbart poängsystem och arrangemang, som gör det enkelt att få en överblick över en specifik utbildnings ”tyngd” och ger underlag för att beräkna arbetsbelastningen för den aktuella utbildningen, specialistutbildningen eller forskarutbildningen.

Evenemanget är namngivet/skapat av Sexologiskolan/ IAS Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy. UCTA-poängsystemet är inspirerat av och generellt sett likvärdigt med och motsvarande universitetens poängberäkning ECTS. ECTS står för European Credit Transfer System.

Alla de 41 Int. utbildningarna af IAS/ Sexologiskolan är beräknade i förhållande till UCTA, vilket gör det enkelt för alla att beräkna och jämföra utbildningar över privata utbildningar och universitetsutbildningar, och att tillgodoräkna sig från studie till studie, skola till skola – och från land till Land. Från privat utbildning på IAS till högskoleutbildningar, samt från högskoleutbildningar till utbildningar på IAS/ Sexologiskolan.

Genom överlåtelse av utbildningar/delar av utbildningar i Sverige, Norge, Danmark, inom Norden, i Europa och resten av världen.

UCTA-poäng ges för genomförda utbildningar, genom godkända prov och erhållet examensbevis. Listad på diplomet.

UCTA-poäng anger som måttenhet arbetsbelastningen för utbildningen i fråga, beräknad på timmar/lektioner, seminarier, studiebesök, studietreval, muntliga och skriftliga läxor, litteraturläsning, projektarbete, förberedelser, praktik, examensarbeten , huvuduppgifter, krönika- och artikelskrivning, studiegruppslektioner, självterapikonsultationer, handledning, skriftliga och muntliga prov, övriga bedömningar etc. Varje utbildning, specialistutbildning, forskarutbildning etc. tilldelas ett antal poäng, som uttrycker den arbetsinsats som eleven ska ge för att klara den enskilda utbildningsenheten.

UCTA är alltså ett mätverktyg / ett Credit Transfer Arrangement, som hjälper studenter och läroanstalter, samarbetspartners etc. att enkelt kunna beräkna kapaciteten och eventuell överföring av den aktuella studien.

Sexologiskolen/ IAS Int. Akademin för Sexologi & Relationsterapi, har alltså gjort det enkelt, med ett liknande och modernt system, att mäta och jämföra utbildningar gjorda vid Sexologiskolen/ IAS med utbildningar gjorda vid Universitetet och vice versa.

UCTA Poäng för alla 41 Int. Utbildningar från Sexologiskolan/ IAS - Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy

SEXOLOG  60 UCTA-POÄNG

PARTERAPEUT  50 UCTA-POÄNG

36 AV DE 38 SPECIALUTBILDNINGAR  20 UCTA-POÄNG

2 AV DE 38 SPECIALUTBILDNINGAR  10 UCTA-POÄNG

MASTERRESEARCHER 70 UCTA-POÄNG

Sexologiskolen

The UCTA Pointsystem

UCTA stands for Universal Credit Transfer Arrangement

UCTA is a universally and internationally applicable points system and arrangement that makes it easy to get an overview of the ”weight” of a specific education and provides a basis for calculating the workload for the education in question, specialist education or research education.

The Tranfer Arrangement System is named and created by Sexologiskolem / IAS Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy. The UCTA Points system is inspired by, and in general, equivalent to, the point calculation system used by the European Universities.

ECTS stands for European Credit Transfer System. All of the 41 Int. Educations af IAS/ Sexologiskolen are calculated in relation to UCTA, which makes it easy for everyone to calculate and compare educations across private and university educations, and to credit transfer from study to study, school to school – and from country to country. From private education at IAS to university educations, as well as from university educations to educations at IAS.

By transfer of educations / parts of educations in Denmark, within the Nordic countries, in Europe and the rest of the world.

UCTA points are awarded for completed educations, by passed exams and received diploma. Listed on the Diploma.

UCTA points indicate as a unit of measurement, the workload for the education in question, calculated on the basis of hours / lessons, seminars, study visits, study trevals, oral and written homework, literature reading, project work, preparation, internship, dissertations, main assignments, chronicle and article writing, study group lessons, self-therapy consultations, supervision, written and oral exams, other assessments, etc. Each education, specialist education, research education, etc. is awarded a number of points, which express the work effort that the student must provide to complete the individual education unit.

UCTA is thus a measurement tool / a Credit Transfer Arrangement, that helps students and educational institutions, collaboration partners, etc. to be able to easily calculate the capacity and the possible transfer of, the study in question.

Sexologiskolen/ IAS Int. The Academy of Sexology & RelationshipTherapy, has thus made it easy, with a similar and modern system, to measure and compare educations taken at the Sexologiskolen/ IAS with educations taken at the University and vice versa.

UCTA Point for all 41 Int. Educations from IAS - Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy

SEXOLOGIST  60 UCTA POINTS

RELATIONSHIPTHERAPIST  50 UCTA POINTS

36 OF THE 38 SPECIALISTEDUCATIONS  20 UCTA POINTS

2 OF THE 38 SPECIALISTEDUCATIONS  10 UCTA POINTS

MASTERSEXOLOGYRESEARCHER  70 UCTA POINTS