+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk

VÄLKOMMEN TILL ASRT – BRANCHFORUM FÖR

SEXOLOGI OCH PARTERAPI

ARST är ett modernt, innovativt och dynamiskt branschforum för sexologer, parterapeuter och specialister i Norden – och i världen. Det är för utbildade praktiserande terapeuter och studenter, från olika sexologi- och parterapiskolor, med grundlig utbildning och slutprov. 

Många sexologer och parterapeuter är medlemmar i flera föreningar och branschforum, och det är helt okej. Det viktigaste är att vara medlem i ett branschforum/en förening som man kan identifiera sig med, dela etik och moral med – och som gör en insats för yrkesgrupperna Sexologer och Parterapeuter + Specialister. 

Skolor, som t.ex Sexologiskolan avslutar utbildningen med tentamen och intyg/bevis i form av examensbevis, som innehåller en beskrivning av huvudämnena, lärare, antal timmar, uppgifter mm, vilket på så sätt verifierar och intygar individens utbildning och godkänd tentamen. Dessutom är den utbildade Sexologen/Parterapeuten/Specialisten certifierad genom branschforumet ASRT som ytterligare godkännande/erkännande. ASRT RAM – ETIK OCH RIKTLINJER, är undertecknat av alla medlemmar i ASRT och ger en annan professionell och etisk dimension till den praktiserande och moderna terapeuten. 

Det är möjligt att bli medlem i ASRT redan när du påbörjar din huvudutbildning. När du genomfört de obligatoriska 10 timmarna individuell terapi & handledning är det möjligt att delta i de professionella handledningsgrupperna, tillsammans med de färdigutbildade terapeuterna. 

Årlig kvot på 68 euro, motsvarande ca. dkk 506. Vi rekommenderar även medlemskap i de två nordiska föreningarna; DSPF & NSPF. 

 På ASRT anstränger vi oss för att ge bra ramar för våra medlemmar och ställer samtidigt krav. Vi är för transparens och samarbete. ”ASRT RAM – ETIK OCH RIKTLINJER” är öppen på sidan, så att alla kan läsa dem och snabbt lära sig om ramarna under vilka och med vilka etiska riktlinjer en professionell ASRT-terapeut arbetar. Det är bra för branschen och transparensen gör att såväl kunder som affärspartners och kollegor snabbt kan få relevant kunskap och överblick. 

Som ASRT-medlem har du möjlighet att delta i ett antal bra och relevanta branschföreläsningar, som annonseras på FB-sidan för ASRT-medlemmar. Redan som student. Föreläsningarna är skräddarsydda för att ge information om vad du behöver veta när du arbetar som professionell Sexolog & Parterapeut. Föreläsningarna är t.ex. på Journalföring, Bokföring och Skatt, GDPR, Marknadsföring och PR på sociala medier etc. Du deltar till reducerat pris eller helt gratis. 

ASRT rekommenderar att medlemmar tar Supervision så snart de har tillgång till grupperna och i en omfattning som motsvarar antalet klienter och annat professionellt arbete; Undervisning, föreläsningar, skrivande mm. 

Det är möjligt att delta i Handledningsgrupper med professionellt utbildade Handledare, redan när de 30 obligatoriska Studieklienttimmarna och 10 Handlednings/Självterapitimmar är genomförda, d.v.s. redan som student. 

ASRT fungerar för ett antal saker och inom ett antal områden. Du kan lära dig mer om vad vi just nu arbetar med längre ner på sidan. Här kan du också läsa mer om förmåner och bonus med medlemskap, och du kan hitta kvotpriser för utbildade terapeuter och för studenter. Glad läsning! 

 Som ASRT medlem kan du:

 • Marknadsföra dig med att vara medlem i ASRT 
 • Delta vid verksamhetsföredrag 
 • Vara med i supervisionsgrupper
 • Delta i ASRT Camps
 • Nätverka med professionella Terapeuter
 • Eventuellt bli en del av kommande Online Bookingsitet etc.
 • Vara en del av ett aktivt Branchforum, som arbetar för dig och din arbetsgrupp

VERKSAMHETSDAG 14. november kl. 15-21.
Kr. 500. ASRT medlemmar kr. 250

ASRT RAMMAR – ETIK OCH RIKTLINJER

Medlemmar i ASRT är genom medlemskap i branschforumet skyldiga att följa och följa utvalda och etablerade professionella och etiska riktlinjer i sitt arbete med klienter, singlar, par, föräldrar och andra klienter, kursdeltagare, elever och gäster. Inklusive GDPR. 

Riktlinjerna hjälper till att säkerställa ramarna för både klient och terapeut, så att båda parter vet vad som förväntas av konsultationen, genom fördefinierade ramar för sessionen/kursen/avtalet. 

Det finns inga sexuella manifestationer förknippade med konsultationerna, varken fysiska eller psykisk. 

Regler och riktlinjer inom området är också avgörande för att upprätthålla en hög professionell standard inom sexologiskt och parterapiarbete, på kliniken såväl som online. 

Riktlinjerna är organiserade kring rubrikerna: Rättigheter, Integritet, Sekretess, Värdighet, Ansvarsskyldighet, Professionalism, Reflektion och Transparens. 

  

Handledning & vidareutbildning  

 • ASRT rekommenderar regelbunden professionell handledning till medlemmar, motsvarande omfattningen av klientarbetet och annat professionellt arbete. Handledningen fungerar som ett stöd- och utvecklingsverktyg för den enskilde Terapeuten – och som försäkran om den höga professionella nivån, samt kontinuerlig vidareutveckling, inom branschen; Sexologi & parterapi. 
 • Handledningsgrupper med professionella handledare, grupp såväl som individuella, tillkännages regelbundet av ASRT. 
 • Relevant fortbildning, kurser och professionella föreläsningar är ett löpande erbjudande från ASRT till branschforumets medlemmar. 
 • Både klient och terapeut kan välja att avsluta kursen när som helst. Dock inom ramen och med hänsyn till den enskilde terapeutens riktlinjer på området, gällande regler/tidsfrister för avbokning. 
 • Klienten ska redan ha nödvändig information som gör det möjligt för honom/henne att ge ett informerat samtycke angående hans/hennes deltagande i all verksamhet som yrkesförhållandet kan innebära. 
 • Klienten/klienterna är alltid i fokus och det är terapeutens roll att använda sin position och kunskap för att hjälpa och vägleda klienten/klienterna genom problemet och/eller till utvecklingen av önskad kompetens. 

  

Integritet  

 • Terapeuten respekterar klientens gränser, vare sig de är fysiska, mentala och emotionella. 
 • Terapeuten kan välja att använda exempel från sitt eget liv om detta tjänar konsultationen genom ett exempel. 

  

Sekretess 

 • Data och information skriven såväl som muntlig mellan terapeut och klient, angående konsultationerna och klientrelationens existens, är konfidentiell och data lagras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning/GDPR på området. 
 • Det rekommenderas att terapeuterna för journal. 
 • All delning av och information om dessa uppgifter får endast lämnas ut med samtycke. 
 • Data och information, skriftlig såväl som muntlig, kan delas genom att inhämta skriftligt samtycke från klienten och delas med relevant 3:e part, t.ex. genom remiss till eller parallellkurs med psykolog, läkare mm. 
 • Särskild lokal/nationell lagstiftning på området kan i särskilda fall ålägga terapeuten att lämna ut information om klientförhållandet. Kunden bör informeras om dessa lagar. 
 • Om något material om klientrelationen används i pilotstudier, vetenskapliga studier eller vetenskaplig publicering, ska terapeuten i förväg säkerställa att klienten informeras om att hans/hennes integritet och anonymitet kommer att skyddas – och att klienten har gett sitt samtycke. till hans/hennes dataväsen används. 

 

Värdighet 

 • Terapeuten respekterar klientens personlighet, erfarenhet och värdighet. Med lyhördhet för individuella skillnader utifrån klientens ålder, könsidentitet, sexuella läggning, etniskt och kulturellt ursprung, språk, religion, funktionsnivå, utbildning och social status  
 • Om terapeuten känner personligt eller yrkesmässigt begränsad i att kunna tillgodose/acceptera delar av klientens individuella förutsättningar är det upp till terapeuten att säga till så snart terapeuten får kännedom om det – och om möjligt hänvisa till en relevant och kompetent terapeut. 
 • En medlem strävar efter att vara inkluderande och fördomsfri i förhållande till klientens värdegrund, praktiserade livsstil och ideologi. Samt att vara så medveten som möjligt om hur terapeutens egna värderingar, känslor och motiv kan påverka klientrelationen och konsultationen. 

 

Ansvar 

 • Så långt det är möjligt försöker terapeuten identifiera och vara medveten om situationer där terapeuten är inkompetent i förhållande till att inleda en klientrelation, så att rollförvirring och en blandning av professionella och icke-professionella relationer inte uppstår.  
 • Terapeuten ansvarar för kvaliteten i sitt arbete och för att främja klientens intressen, då dessa är överenskomna ömsesidigt under klientrelationen. Om terapeuten inte kan fortsätta den process han/hon påbörjat ska klienten så långt det är möjligt hänvisas till annan kompetent och relevant yrkesutövare. 
 • Terapeuten ser till att relationen mellan terapeut och klient alltid är professionell. Han/hon är lyhörd för hur sexualitet och intimitet både direkt och indirekt kan påverka klientrelationen. En medlem går aldrig in i en sexuell relation med klienten och ser alltid till att relationen även förblir professionell på ett känslomässigt plan.  
 • Terapeuten ansvarar för att använda sina professionella, vetenskapliga och holistiska kunskaper på ett korrekt sätt i klientrelationen och i andra situationer med anknytning till hans yrke. Terapeuten är också så långt det är möjligt medveten om de etiska dimensionerna i sina beslut och i sin vägledning. 
 • Terapeuten ska alltid ha tillgång till minst två handledare, godkända av ACSCT, använder handledning regelbundet och söker handledning mellan sessionerna om hon/han känner sig utmanad av ett aktuellt och pågående problem i en konsultationsprocess. 

 

Professionalism 

 • Terapeuten är noga med att personens yrkeskunskaper och färdighetsnivå är på en hög nivå och aktuell. Terapeuten strävar kontinuerligt efter att behålla sin professionella kunskap. Hon/han följer utvecklingen inom sitt arbetsområde och är medveten om begränsningar i de metoder hon/han använder. 
 • Terapeuten sätter alltid att hjälpa sin klient först och erkänner eventuella brister i sin utbildning eller kompetens och hänvisar klienter som behöver hjälp inom dessa områden till mer lämpliga professionella terapeuter och utövare inom området. 
 • Terapeuten tar gärna emot relevanta och remitterade klienter från andra terapeuter/terapeuter/läkare/psykologer etc som kan hänvisa till terapeuten. Terapeuten är medveten om att det krävs en samtyckesblankett undertecknad av klienten för att dela kunskap om klienten med remitterande terapeut/terapeut/läkare/psykolog etc. 
 • Terapeuten använder endast de yrkestitlar som han eller hon har rätt till genom utbildning, certifiering eller befattning. En medlem är medveten om att han uppfattas som en företrädare för sitt yrke. 
 • Terapeuten följer regler, ramar och lagstiftning inom området Skatt mm. 

  

Reflektion 

 • En terapeut reflekterar och utvärderar kontinuerligt sitt arbete. Han/hon försöker identifiera alla professionella eller etiska problem och korrigerar sina handlingar och tillvägagångssätt därefter. 
 • Terapeuten söker lämplig professionell vägledning och är noga med att vårda sitt eget välbefinnande så att hon/han ska kunna upprätthålla goda mänskliga, professionella och etiska normer i sitt arbete. 

 

Genomskinlighet  

 • Terapeuten gör sin roll synlig och tydlig i alla professionella sammanhang. I detta ingår att informera klienten och anställda om deras utbildningsbakgrund, kvalifikationer, kompetenser och eventuell tillhörighet till vissa skolbildningar, terapiformer eller metoder. Terapeuten försöker främja ömsesidig förståelse mellan sig själv och klienten genom att vara öppen med sina mål och motiv och genom att hela tiden se till att klienten har förstått terapeuten rätt. 

 

Lag 

 • Terapeuten intygar att han/hon aldrig blivit anklagad eller straffad för någon form av fysisk, psykisk, inkl. online, sexuella övergrepp/våld/missbruk – eller andra olagligheter relaterade till sexualitet eller sexuella tjänster av något slag. 

 

Gästmedlemmar 

 • Som ett nytt arrangemang erbjuder ASRT gästmedlemskap till Terapeuter som arbetar parallellt med Sexologi & Parterapi. Var det så; Psykologer, psykoterapeuter, präster, sjuksköterskor, barnmorskor mm. 
 • Gästmedlemskap måste följa ramverk, etik och riktlinjer, i linje med andra allmänna medlemmar. 
 • Gästmedlemmar kan delta i möten, föreläsningar, kurser etc. på lika villkor som allmänna medlemmar. medlemmar – men har inte rösträtt.  
 • Gästmedlemmar betalar samma avgift som studenter. 

  

Godkänd av ASRT 23.8. 2023 

VEM KAN BLI MEDLEM I ASRT?
 • Alla fullt kvalificerade och examinerade terapeuter, specialister och masters från Sexologiskolan 
 • Studenter vid Sexolog- och Parterapeututbildningen, redan från början av utbildningen. 
 • Det är möjligt för alla ASRT-medlemmar – och de som är studenter, att delta i ASRT:s Föreläsningar från och med anmälan. 
 • Det är möjligt för ASRT-medlemmar som är studenter att delta i handledningsgrupper så snart de har genomfört sina obligatoriska 10 studentklienttimmar + 10 handledning/egen terapitimmar. 
 • Utbildade och examinerade sexologer, parterapeuter och specialister – och studenter från andra nationella, nordiska och internationella sexologi- och parterapikurser, samt klinisk sexologi och parterapikurser. Det kan vara så att det behöver kompletteras med egenterapi/handledning, individuella lärmoduler, för att komma upp i minsta likvärdig nivå med andra medlemmar i ASRT, innan det slutliga medlemskapet i ASRT. 
 • Gästmedlemmar. ASRT erbjuder gästmedlemskap till Terapeuter som arbetar parallellt med Sexologi & Parterapi. Det kan vara; Psykologer, psykoterapeuter, präster, sjuksköterskor, barnmorskor mm. Gästmedlemskap måste följa ramverk, etik och riktlinjer, i linje med andra allmänna medlemmar. Gästmedlemmar kan delta i möten, föreläsningar, kurser etc. på lika villkor som allmänna medlemmar. medlemmar men har inte rösträtt ang t.ex. ändring av bolagsordningen. 
FÖRDELARNA MED MEDLEMSKAP I ASRT
 • Etiska ramar och riktlinjer kring ditt arbete 
 • Hög yrkesnivå för yrkesgrupperna och erkännande 
 • Nationellt, nordiskt och internationellt nätverkssamarbete och integritet 
 • Samarbetar aktivt med DSPF – Dansk förening för sexologi och parterapi 
 • Samarbetar aktivt med NSPF – Norsk förening för sexologi och parterapi 
 • Tillgång till skickliga och erkända handledare 
 • Tillgång till en jurist med kunskap om ämnesområdena och med 1 timmes kostnadsfri rådgivning för medlemmar i ASRT 
 • Tillgång till en revisor med kunskap om ämnesområdena och med 1 timmes kostnadsfri rådgivning för medlemmar i ASRT 
 • Tillgång till banker med kunskap om specialistområdena 
 • Tillgång till revisorer med kunskap om ämnesområdena 
 • Rabattsystem med flera butiker, hotell, organisationer, t.ex. Humac, Hotel Guldsmeden mm. 
 • Tillgång till uthyrning av kliniklokaler i Köpenhamn och Århus 
 • Tillgång till uthyrning av föreläsningssalar i Köpenhamn och Århus 
 • Rabattsystem på fortbildning, kurser och föreläsningar 
 • Rabattsystem vid kongresser och festivaler 
 • Kunskapsdelning och samverkan mellan skolor, läroanstalter mm. 
 • Synlighet för skolor, föreningar och privata initiativ 
 • Synlighet för företag, mässor och intresseforum 
 • Etc. 
NÅGRA SAKER ASRT JOBBAR PÅ:
 • Att höja den professionella och etiska nivån för sexologer och parterapeuter som är medlemmar i ASRT 
 • Att erbjuda relevanta och inspirerande professionella föreläsningar för ASRT-medlemmar 
 • För att på sikt befria ASRT-terapeuter från moms 
 • Att erbjuda och säkerställa ASRT-medlemmar god handledning 
 • Att erbjuda bra och relevant vidareutbildning 
 • Att möjliggöra publicering av krönikor och artiklar av branschforums terapeuter till gagn för allmänheten, andra yrkesverksamma och pressen 
ASRT:S BOKNINGSSID FÖR PRAKTISKA TERAPEUTER

Om du vill ha Professionell PR, Branding och Bookingsite kan du ansöka om utökat medlemskap och bli en del av ASRT:S BOKINGSSIDA. 

Öppen för praktiserande sexologer, parterapeuter, specialister, sexualupplysare, didaktiska sexologer, professionella sexologer mm. 

Beräknas vara klar i slutet av mars 2024. 

Ge dina kunder möjligheten att snabbt hitta dig!  

Kunden kan boka tid Online eller On Location hos dig eller på Sexologhögskolans klinik; Köpenhamn, Aarhus och Oslo. 

Villkor meddelas senare!  

HÄR ÄR NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT VARA EN DEL AV ASRT:S BOKNINGSSID  

 • Det är lätt för dina kunder att hitta dig 
 • Du har tillgång till professionella lokaler men flexibla upplägg och förmånliga priser 
 • Du kan prata om dina bästa färdigheter i ”flödet” 
 • Kunden kan se var i landet, Norden, världen – du är 
 • Kunden kan se om du är ledig och boka tid direkt 
 • Kunden kan direkt se om du kan konsulteras online
 • Du är en del av ett etablerat och respekterat forum ASRT 
 • Du har tillgång till handledare godkänd av ASRT och får regelbunden handledning till reducerat pris 
 • Du arbetar professionellt och har tillgång till professionell juridisk rådgivning vid behov och till reducerat pris 
 • Etc. 
  MEDLEMSKAP & PLIKT

  För registrering (2023) mellan 1.9. och 31.12.22 – medlemskap för resten av 2022 är gratis  

  Medlemskap betalas sedan varje 1 januari. Anmäl dig och betala här 

  • Årlig kvot* 500 dkk/ 68 euro 
  • Skolor/ Utbildningsinstitutioner dkk 4 000/ eur 545 

  *ASRT samarbetar aktivt med DSPF Danish Sexology and Couple Therapy Association & NSPF Norwegian Sexology and Couple Therapy Association. Vi rekommenderar medlemskap även här! 

  ASRT – STYRELSE

  ASRT har en Advisory Board som kommer från Danmark, Skandinavien – och världen! Frontkvinnan för Boarded är sexolog & parterapeut Yazmin Fox Eisen, som fattar de dagliga besluten och har möjlighet att debattera olika ämnen, idéer och frågor med Boarded. Styrelseledamöterna sitter ett år i taget, med möjlighet till fortsättning! 

  Styrelsen

  • Yazminanaïs Katarina Fox Eisen/ Danmark
  • Thomas Schoildan Sørensen/ Danmark
  • Mette Jessen/ USA
  • Kaj Kromann Laschewski/ Danmark
  • Timotheus Armand Eisen-Lange/ Danmark
  • Linda Holmberg, Sverige – Global Line

  KONTAKT

  +45 77 888 888

  info@sexologiskolen.dk