+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk

VELKOMMEN TIL ASRT BRANCHEFORUM FOR

SEXOLOGI OG PARTERAPI

ARST er et moderne, innovative og dynamiske brancheforum, for Sexologer, Parterapeuter og Specialister i Norden – og i Verden. Det er for uddannede praktiserende terapeuter og studerende, fra forkellige Sexologi- og Parterapiskoler, med grundige uddannelser og afsluttende eksamen.

Mange Sexologer og Parterapeuter er medlem af flere foreninger og brancheforummer, og det er helt ok. Vigtigst er at være medlem af et brancheforum/ en forening, som man kan identificere sig med, deler etik og moral med – og som gør en indsats for faggrupperne Sexologer og Parterapeuter + Specialister.

Skoler, som f.eks. Sexologiskolen afslutter uddannelser med eksamen og certifikat/ certificering i form af eksamenbeviser, der indeholder beskrivelse af hovedemner, undervisere, timetal, opgaver etc., der på den måde verificerer og bevidner den enkeltes uddannelse og beståede eksamen. Herudover certificeres den uddannede Sexolog/ Parterapeut/ Specialist gennem brancheforummet ASRT, som en yderligere godkendelse/ anerkendelse. ASRT RAMMER – ETIK OG RETNINGSLINJER, underskrives af alle medlemmer af ASRT, og giver endnu en professionel og etisk dimension til den praktiserende og moderne terapeut.

Det er muligt at blive medlem af ASRT allerede, når du starter på din hoveduddannelse. Når du har fuldført de obligatoriske 10 t. Egenterapi & Supervision, er det muligt også at medvirke i de professionelle Supervisionsgrupper, sammen med de færdiguddannede terapeuter.

Årskontingent på euros 68, svarende til ca. dkk 506. Vi anbefaler også medlemskab af de to nordiske foreninger; DSPF & NSPF.

Hos ASRT gør vi os umage med at give gode rammer for vore medlemmer, og samtidig stille krav. Vi går ind for gennemskuelighed og for samarbejde. “ASRT RAMMER – ETIK OG RETNINGSLINJER” ligger åbent på siden, sådan at alle kan læse dem, og hurtigt tilegne sig vide om under hvilke rammer og med hvilke etisk retningslinjer en professionel ASRT Terapeut arbejder. Det er godt for branchen og gennemskueligheden gør, at både klienter såvel som samarbejdspartnere og kolleger, hurtigt kan få relevant viden og overblik.

Som ASRT medlem har du muligheden for at deltage i en række gode og relevante brancheforedrag, der annonceres på FB-siden for ASRT medlemmer. Allerede som studerende. Foredragene er skræddersyet til at give info, om dét du behøver at vide, når du arbejder som professionel Sexolog & Parterapeut. Foredragene er f.eks. om Journalføring, Regnskab og Skat, GDPR, Markedsføring og Pr på de Sociale medier etc. Du deltager til reduceret pris eller helt gratis.

ASRT anbefaler medlemmerne, at tage Supervision, lige så snart de har adgang til grrupperne og i et omfang der svarer til antallet af klienter og øvrig fagligt arbejde; Undervisning, foredrag, forfatterskab etc.
Der muligt at deltage i Supervisiongrupper v. professionelt uddannede Supervisere, allerede når de 30 obligatoriske  Studieklienttimer og 10 Supervisions-/ Egen-Terapitimer er tilendebragt, dvs. allerede som studerende.

ASRT arbejder for en række ting, og på en række områder. Du kan lærte mere om, hvad vi arbejde med pt, længere nede på siden. Her kan du også læse mere om fordelene og bonus ved medlemskab, og du kan finde kontingentpriser for uddannede terapeuter og for studerende. God læselyst!

 Som ASRT medlem kan du:

 • Markedsføre dig med at være medlem af ASRT
 • Deltage til Virksomhedsforedrag
 • Være med i Supervisionsgrupper
 • Deltage i ASRT Camps
 • Netværke med professionelle Terapeuter
 • Event. blive en del af det kommende Online Bookingsitet etc.
 • Være en del af et aktivt Brancheforum, der arbejder for dig og faggrupperne

VIRKSOMHEDSDAG 14. november kl. 15-21.
Kr. 500. ASRT medlemmer kr. 250

ASRT RAMMER – ETIK OG RETNINGSLINJER

Medlemmer af ASRT er gennem medlemskab af brancheforummet forpligtet til at følge og overholde udvalgte og fastlagte faglige og etiske retningslinjer i arbejdet med klienter, singler, par, forældre og øvrige klienter, kursister, elever og gæster. Herunder GDPR.

Retningslinjerne er med til at sikre rammerne for både klient og terapeut, sådan at begge parter ved, hvad der forventes af konsultationen, gennem forud veldefinerede rammer for sessionen/ forløbet/ aftalen.

Der er ingen seksuelle manifestationer forbundet med konsultationerne, hverken fysiske el. psykiske.

Regler og guidelines på området er samtidigt afgørende for opretholdelsen af høje professionelle standarder i det sexologiske og parterapeutiske arbejde, i klinikken såvel som online.

Retningslinjerne er organiseret omkring overskrifterne: Rettigheder, Integritet, Fortrolighed, Værdighed, Ansvarlighed, Professionalisme, Refleksion og Gennemskuelighed.

Supervision & Efteruddannelse

 • ASRT anbefaler medlemmerne løbende professionel Supervision, svarende til omfanget af klientarbejde og øvrigt fagligt arbejde. Supervisionen tjener som støtte og udviklingsredskab for den enkelte Terapeut – og som sikring af det høje faglige niveau, såvel som kontinuerlige videreudvikling, indenfor branchen; Sexologi & Parterapi.
 • Supervisionsgrupper med professionelle Supervisere, Gruppe- såvel som Individuel, annonceres løbende af ASRT.
 • Relevante efteruddannelser, kurser og faglige foredrag er en løbende tilbud fra ASRT til brancheforummets medlemmer.

Rettigheder

 • Både Klient og Terapeut kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at afslutte forløbet. Dog indenfor rammerne og med hensyn til den individuelle terapeuts retningslinjer på området, omkring regler/ tidsfrister for afbud.
 • Klienten skal i forvejen have den fornødne information, som gør ham/ hende i stand til at give informeret samtykke vedrørende sin deltagelse i enhver praksis, det professionelle forhold måtte indebære.
 • Klienten/ klienterne er altid i fokus, og det er terapeutens rolle, at bruge sin position og viden til at hjælpe og guide klienten/ klienterne igennem problematikken og/ eller til udviklingen af de ønskede færdigheder.

Integritet

 • Terapeuten respekterer klientens grænser, det være sig kropslige, mentale og følelsesmæssige.
 • Terapeuten kan vælge at anvende eksempler fra eget liv, hvis dette tjener konsultationen gennem et eksempel.

Fortrolighed

 • Data og informationer skriftlige såvel som mundtlige mellem terapeut og klient, vedrørende konsultationerne samt eksistensen af klientforholdet, er fortrolige og data opbevares i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning/ GDPR på området.
 • Det anbefales Terapeuterne at føre journal.
 • Enhver deling af og information om disse data må alene åbenbares ved samtykke.
 • Data og informationer skriftlige såvel som mundtlige, kan deles ved indhentning af skriftlig samtykkeerklæring fra klienten og deles med relevant 3. part, f.eks. ved viderehenvisning til eller parallelt forløb med psykolog, læge etc.
 • Særlig lokal/ national lovgivning på området, kan i særlige tilfælde forpligte terapeuten til/ i at afsløre information om klientforholdet. Klienten bør informeres om disse love.
 • Hvis noget materiale om klientforholdet bliver brugt i pilotundersøgelser, videnskabelige undersøgelser eller videnskabelig offentliggørelse skal terapeuten forinden sikre sig, at klienten er informeret om, at vedkommendes privatliv og anonymitet vil blive beskyttet – og at klienten har givet sit Ja til at hans/ hendes data må anvendes.

Værdighed

 • Terapeuten respekterer klientens personlighed, erfaring og værdighed. Med følsomhed over for individuelle forskelle baseret på klientens alder, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnisk og kulturel oprindelse, sprog, religion, funktionsniveau, uddannelse og social status.
 • Hvis terapeuten føler sig personligt el. professionelt begrænset i at kunne rumme/ acceptere dele af klientens individuelle omstændigheder, er det op til terapeuten at sige fra, så snart det bliver terapeuten bevidst – og hvis muligt henvise videre til en relevant og kompetent terapeut.
 • Et medlem bestræber sig på at være rummelig og fordomsfri i forhold til klientens værdisæt, praktiseret livsstil og ideologi. Samt være så bevidst som mulig omkring hvordan terapeutens egne værdier, emotioner og motiver kan påvirke klientforholdet og konsultationen.

Ansvarlighed

 • Terapeuten forsøger så vidt muligt, at identificere og være bevidst om situationer, hvor terapeutens er inhabil i forhold til at påbegynde et klientforhold, så der ikke opstår rolleforvirring og en sammenblanding af professionelle og ikke-professionelle relationer.
 • Terapeuten er ansvarlig for kvaliteten i sit arbejde og for at fremme klientens interesser, sådan som disse i gensidig forståelse bliver aftalt under klientforholdet. Hvis terapeuten ikke kan fortsætte den proces, vedkommende har påbegyndt, skal klienten så vidt det er muligt, henvises til en anden kompetent og relevant professionel.
 • Terapeuten sikrer sig, at forholdet mellem terapeut og klienten er professionelt til enhver tid. Han/hun er følsom over for, hvordan seksualitet og intimitet både direkte og indirekte kan påvirke klientforholdet. Et medlem indgår aldrig i et seksuelt forhold til klienten og sikrer sig altid, at forholdet også forbliver professionelt på det følelsesmæssige niveau.
 • Terapeuten er ansvarlig for at bruge sin professionelle, videnskabelige og helhedsorienterede viden korrekt i klientforholdet og i andre situationer vedrørende sin profession. Terapeuten er også, så vidt det er muligt, bevidst om de etiske dimensioner i sine beslutninger og i sin vejledning.
 • Terapeuten bør altid have adgang til min. to supervisorer, godkendt af ACSCT, anvende supervision jævnligt og søge supervision imellem sessionerne, hvis hun/han føler sig udfordret med en aktuelt og pågående problematik i et konsultationsforløb.

Professionalisme

 • Terapeuten er omhyggelig med, at vedkommendes professionelle videns- og færdighedsniveau er på et højt niveau og up to date. Terapeuten søger kontinuerligt at vedligeholde sin professionelle viden. Hun/han følger med i udviklingen inden for sit arbejdsområde og er bevidst om begrænsninger i de metoder, hun/han anvender.
 • Terapeuten sætter altid det at hjælpe sin klient først, og erkender enhver mangel i sin uddannelse eller kompetence og henviser klienter, der har brug for hjælp på disse områder, til mere egnede professionelle terapeuter og behandlere indenfor området.
 • Terapeuten modtager gerne relevante og henviste klienter fra andre behandlere/ terapeuter/ læger/ psykologer etc. der måtte henvise til terapeuten. Terapeuten er bevidst om, at det kræver, en af klienten underskrevet, samtykkeerklæring for at dele viden om klienten, med den henvisende terapeut/ behandler/ læge/ psykolog etc.
 • Terapeuten bruger kun de professionelle titler, som vedkommende er berettiget til gennem uddannelse, certificering eller stilling. Et medlem er bevidst om, at vedkommende bliver opfattet som repræsentant for sin profession.
 • Terapeuten overholder regler, rammer og lovgivning på området for Skat etc.

Refleksion

 • En terapeut reflekterer og vurderer kontinuerligt sit arbejde. Hun/han søger at identificerer et hvilket som helst professionelt eller etisk problem og korrigerer sine handlinger og tilgang i overensstemmelse hermed.
 • Terapeuten søger passende professionel vejledning og er omhyggelig med at tage vare på sit eget velbefindende, således at hun/han vil være i stand til at opretholde gode menneskelige, professionelle og etiske standarder i sit arbejde.

Gennemskuelighed

 • Terapeuten gør sin rolle synlig og tydelig i enhver professionel kontekst. Dette inkluderer at informere klient og medarbejdere om sin uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer, kompetencer samt eventuelt tilhørsforhold til bestemte skoledannelser, terapiformer eller metoder. Terapeuten forsøger at fremme den gensidige forståelse mellem sig og klienten ved at være åben om sine mål og motiver og ved til stadighed at sikre sig, at klienten har forstået terapeuten korrekt.

Lov

 • Terapeuten attesterer at han/ hun aldrig er blevet anklaget eller straffet for nogen form for fysisk, psykisk, inkl. online, seksuel overgreb/vold/ ​​misbrug – eller andre ulovligheder relateret til seksualitet eller seksuelle tjenester af enhver art.

Gæstemedlemmer

 • Som ny ordning, tilbyder ASRT gæstemedlemskab til Terapeuter, der arbejder parallelt med Sexologi & Parterapi. Det være sig; Psykologer, psykoterapeuter, præster, sygeplejesker, jordemødre m.fl.
 • Gæstemedlemskaber skal overholde rammer, etik og retningslinjer, på højde med andre alm. medlemmer.
 • Gæstemedlemmer kan deltage til møderne, til foredrag, kurser etc. på lige fod med alm. medlemmer – men har ikke stemmeret.
 • Gæstemedlemmer betaler kontingent, svarende til studerende.

Godkendt af ASRT 23.8. 2023

HVEM KAN BLIVE MEDLEM AF ASRT?
 • Alle færdiguddannede og eksaminerede terapeuter, specialister og masters fra Sexologiskolen
 • Studerende Sexolog- el. Parterapeutuddannelsen, allerede fra start på uddannelserne.
 • Det er muligt for alle ASRT medlemmer – og dé som er studerende, at deltage i ASRT’s Fagforedrag fra indmeldelsen.
 • Det er muligt for ASRT medlemmer, som er studerende, at medvirke i Supervisionsgrupper, så snart de har overstået deres obligatoriske 10 Studieklienttimer + 10 Supervisions-/ Egen-TerapiTimer.
 • Udannede og eksaminerede sexologer, parterapeuter og specialister – og studerende fra andre nationale, nordiske og internationale sexologi- og parterapiuddannelser, såvel som kliniske sexologi- og parterapiuddannelser. Der kan være tale om, at der skal suppleres med egen-terapi/ supervision, enkelte moduler læring, for at komme op på et min. tilsvarende niveau med øvrige medlemmer af ASRT, inden endeligt medlemskab af ASRT.
 • Gæstemedlemmer. ASRT tilbyder gæstemedlemskab til Terapeuter, der arbejder parallelt med Sexologi & Parterapi. Det være sig; Psykologer, psykoterapeuter, præster, sygeplejesker, jordemødre m.fl. Gæstemedlemskaber skal overholde rammer, etik og retningslinjer, på højde med andre alm. medlemmer. Gæstemedlemmer kan deltage til møderne, til foredrag, kurser etc. på lige fod med alm. medlemmer men har ikke stemmeret vedr. f.eks. ændring af vedtægter.
FORDELENE VED MEDLEMSKAB AF ASRT
 • Etiske rammer og retningslinjer omkring dit arbejde
 • Højt fagligt niveau for faggrupperne og anerkendelse
 • Nationalt, Nordisk og Internationalt netværk samarbejde og helhed
 • Aktivt samarbejdende med DSPF – Dansk Sexologi- og parterapiforening
 • Aktivt samarbejdende med NSPF – Norsk Sexologi- og parterapiforening
 • Adgang til dygtige og anerkendte Supervisere
 • Adgang til jurist med kendskab til fagområderne og med 1 t. gratis rådgivning for medlemmer af ASRT
 • Adgang til revisor med kendskab til fagområderne og med 1 t. gratis rådgivning for medlemmer af ASRT
 • Adgang til  banker med kendskab til fagområderne
 • Adgang til revisorer med kendskab til fagområderne
 • Rabatordninger med flere butikker, hoteller, organisationer, bl.a. Humac, Hotel Guldsmeden etc.
 • Adgang til leje af kliniklokaler i København og Århus
 • Adgang til leje af foredragslokaler i København og Århus
 • Rabatordninger på efteruddannelser, kurser og foredrag
 • Rabatordninger på kongresser og festivaler
 • Vidensdeling og samarbejde imellem skoler, uddannelsesinstitutioner etc.
 • Synliggørelse for skoler, foreninger og private initiativer
 • Synliggørelse for Erhvervslivet, Messer og Interesseforummer
 • Etc.
NOGLE AF DE TING ASRT PR. ARBEJDER PÅ:
 • At højne det faglige og etiske niveau for sexologer og parterapeuter medlemmer af ASRT
 • At tilbyde relevante og inspirerende faglige foredrag for ASRT-medlemmer
 • At med tiden fritage ASRT-terapeuter for moms
 • At tilbyde og sikre ASRT-medlemmer god supervision
 • At tilbyde god og relevant efteruddannelse
 • At muliggøre publiceringer af kronikker og artikler af brancheforummets terapeuter til gang og glæde for almene mennesker, øvrige fagpersonaler og Pressen
ASRT’S BOOKINGSITE FOR PRAKTISERENDE TERAPEUTER

Ønsker du Professionel Pr, Branding og Bookingsite, kan du søge udvidet medlemskab og blive en del af ASRT’S BOOKINGSITE.

Åben for praktiserende Sexologer, Parterapeuter, Specialister, Seksualundervisere, Didaktiske Sexologer, Erhvervssexologer etc. 

Forventes klar ultimo marts 2024.

Giv dine klienter mulighed for hurtigt at kunne finde dig!

Klienten kan booke tid Online eller On Location hos dig eller hos Sexologiskolen Klinik; København, Århus og Oslo.

Rammer og vilkår oplyses senere!

HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT VÆRE EN DEL AT ASRT’S BOOKINGSITE

 • Det er nemt for dine klienter at finde dig
 • Du har adgang til profesionelle lokaler men fleksible ordninger og fordelagtige priser
 • Du kan fortælle om dine spidskompetencer i “feed”
 • Klienten kan se, hvor i landet, norden, verden – du befinder dig
 • Klienten kan se om du er ledig og booke tid med det samme
 • Klienten kan se med det samme, om du kan konsulteres Online
 • Du er en del af et etableret og respekteret forum ASRT
 • Du har adgang til af ASRT godkendte supervisere og modtager jævnligt supervision til reduceret pris
 • Du arbejder professionelt og har adgang til professionel juridisk rådgivning, hvis det behøves og til reduceret pris
 • Etc.
MEDLEMSKAB & KONTINGENT

For indmelding (2023) mellem 1.9. og 31.12.22 – er medlemskab for resten af 2022 gratis.

Medlemskab betales herefter hver d. 1.1. Tilmeld dig & betal her

 • Årskontingent* dkk 500/ eur 68
 • Skoler/ Uddannelsessteder dkk 4.000/ eur 545

*ASRT er aktivt samarbejdende med  DSPF Dansk Sexologi- og Parterapiforening & NSPF Norsk Sexologi- og Parterapiforening. Vi anbefaler medlemskab heraf også!

ASRT – BOARD

ASRT har et Advisory Board, som er fra Danmark, Skandinavien – og Verden! Forkvinden for Boarded er Sexolog & Parterapeut Yazmin Fox Eisen, som træffer de daglige afgørelser, og har mulighed for at debatere forskellige emner, ideer og spørgsmål med Boarded. Boardmedlemmerne sidder ét år af gangen, med mulighed for fortsættelse!

Boardet

 • Yazminanaïs Katarina Fox Eisen/ Danmark
 • Thomas Schoildan Sørensen/ Danmark
 • Mette Jessen/ USA
 • Kaj Kromann Laschewski/ Danmark
 • Timotheus Armand Eisen-Lange/ Danmark
 • Linda Holmberg, Sverige – Global Line

KONTAKT

+45 77 888 888

info@sexologiskolen.dk