+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Bog

UCTA Pointsystemet

UCTA står for Universal Credit Transfer Arrangement

UCTA er et universelt og internationalt anvendeligt pointsystem og arrangement, der gør det nemt at få et overblik over ”tyngden” af en specifik uddannelse og giver basis for udregning af arbejdsbyrden for den pågældende uddannelse, specialistuddannelse eller forskeruddannelse. Arrangementet er navngivet / oprettet af Sexologiskolen/ IAS Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy. UCTA Pointsystem er inspireret af og generelt set, ækvivalent og tilsvarende universiteternes pointudregning ECTS. ECTS står for European Credit Transfer System.

Alle Sexologiskolens 37 uddannelser er udregnet i forhold til UCTA, der gør det nemt for alle, at kalkulere og sammenligne uddannelser på tværs af private- og universitetsuddannelser, og ved event. meritoverførsel fra studie til studie, fra skole til skole og fra land til land. Fra privat uddannelse på Sexologiskolen til universitetsuddannelser, såvel som fra universitetsuddannelser til uddannelser på Sexologiskolen. Ved overførsel af uddannelser/ dele af uddannelser i Danmark, indenfor Norden, i Europa og øvrige verden. UCTA tildeles ved gennemførte uddannelser v. bestået eksamen og modtaget eksamensbevis. Anført på Eksamensbeviset.

UCTA point angiver som måleenhed, arbejdsbyrden for den pågældende uddannelse, udregnet ud fra timeantal/ lektioner, seminarer, studiebesøg, studierejser, mundtlig og skriftlig hjemmearbejde, litteraturlæsning, projektarbejde, forberedelse, praktik, afhandlinger, hovedopgaver, kronik og artikelskrivninger, studiegruppetimer, egen-terapitimer, skriftlige og mundtlige eksamener, andre bedømmelser etc.

Hver uddannelse, specialistuddannelse, forskningsuddannelse etc. tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre den enkelte uddannelsesenhed.

UCTA er dermed et målingsredskab/ arrangement, som hjælper eleverne og uddannelsesstederne, samarbejdspartnere etc. til nemt at kunne kalkulere og udregne kapaciteten, og det mulige meritoverførsel, af det pågældende studie.

Sexologiskolen/ IAS Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy, har hermed gjort det nemt, med et lignende system, at måle og sammenligne uddannelser taget på Sexologiskolen med uddannelser taget på Universitetet og vise versa.

Sexologiskolen

The UCTA Pointsystem

UCTA stands for Universal Credit Transfer Arrangement

UCTA is a universally and internationally applicable points system and arrangement that makes it easy to get an overview of the “weight” of a specific education and provides a basis for calculating the workload for the education in question, specialist education or research education.

The Tranfer Arrangement System is named and created by Sexologiskolem / IAS Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy. The UCTA Points system is inspired by, and in general, equivalent to, the point calculation system used by the European Universities.

ECTS stands for European Credit Transfer System. All of the 37 Educations af IAS/ Sexologiskolen are calculated in relation to UCTA, which makes it easy for everyone to calculate and compare educations across private and university educations,

and to credit transfer from study to study, school to school – and from country to country. From private education at IAS to university educations, as well as from university educations to educations at IAS.

By transfer of educations / parts of educations in Denmark, within the Nordic countries, in Europe and the rest of the world.

UCTA points are awarded for completed educations, by passed exams and received diploma. Listed on the Diploma.

UCTA points indicate as a unit of measurement, the workload for the education in question, calculated on the basis of hours / lessons, seminars, study visits, study trevals, oral and written homework, literature reading, project work, preparation, internship, dissertations, main assignments, chronicle and article writing, study group lessons, self-therapy consultations, supervision, written and oral exams, other assessments, etc. Each education, specialist education, research education, etc. is awarded a number of points, which express the work effort that the student must provide to complete the individual education unit.

UCTA is thus a measurement tool / a Credit Transfer Arrangement, that helps students and educational institutions, collaboration partners, etc. to be able to easily calculate the capacity and the possible transfer of, the study in question.

Sexologiskolen/ IAS Int. The Academy of Sexology & RelationshipTherapy, has thus made it easy, with a similar and modern system, to measure and compare educations taken at the Sexologiskolen/ IAS with educations taken at the University and vice versa.

UCTA Point for alle Sexologiskolens 37 uddannelser

SEXOLOGIST/ SEXOLOG  60 UCTA

RELATIONSHIPTHERAPIST / PARTERAPEUT  50 UCTA

SPECIALISTEDUCATION/ SPECIALIST UDDANNELSER  20 UCTA

MASTERSEXOLOGYRESEARCHER  70 UCTA