UCTA Pointsystemet.

UCTA står for Universal Credit Transfer Arrangement

UCTA er et universelt og internationalt anvendeligt pointsystem og arrangement, der gør det nemt at få et overblik over ”tyngden” af en specifik uddannelse og giver basis for udregning af arbejdsbyrden for den pågældende uddannelse, specialistuddannelse eller forskeruddannelse. Arrangementet er navngivet / oprettet af Sexologiskolen. UCTA Pointsystem er inspireret af og generelt set, ækvivalent og tilsvarende universiteternes pointudregning ECTS. ECTS står for European Credit Transfer System.

Alle Sexologiskolens 18 uddannelser er udregnet i forhold til UCTA, der gør det nemt for alle, at kalkulere og sammenligne uddannelser på tværs af private- og universitetsuddannelser, og ved event. meritoverførsel fra studie til studie, fra land til land. Fra privat uddannelse på Sexologiskolen til universitetsuddannelser, såvel som fra universitetsuddannelser til uddannelser på Sexologiskolen. Ved overførsel af uddannelser/ dele af uddannelser i Danmark, indenfor Norden, i Europa og øvrige verden.

UCTA tildeles ved gennemførte uddannelser v. bestået eksamen og modtaget eksamensbevis. Anføres på Eksamensbevis.

UCTA point angiver som måleenhed, arbejdsbyrden for den pågældende uddannelse, udregnet ud fra timeantal/ lektioner, seminarer, studiebesøg, studierejser, mundtlig og skriftlig hjemmearbejde, litteraturlæsning, projektarbejde, forberedelse, praktik, afhandlinger, hovedopgaver, kronik og artikelskrivninger, studiegruppetimer, egen-terapitimer, skriftlige og mundtlige eksamener, andre bedømmelser etc.

Hver uddannelse, specialistuddannelse, forskningsuddannelse etc. tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre den enkelte uddannelsesenhed. UCTA er dermed et målingsredskab/ arrangement, som hjælper eleverne og uddannelsesstederne, samarbejdspartnere etc. til nemt at kunne kalkulere og udregne kapaciteten, af det pågældende studie.

Sexologiskolen/ Int. Institute of Contemporary Sexology & Couple Therapy, har hermed gjort det nemt med et lignende system, at måle og sammenligne uddannelser taget på Sexologiskolen med uddannelser taget på Universitetet og vise versa. Dette har været efterspurgt i mange år, og vi er glade for nu endelig at kunne præsentere det.

UCTA Point for alle Sexologiskolens 18 uddannelser:

SEXOLOGIST/ SEXOLOG  60 UCTA

COUPLE THERAPIST / PARTERAPEUT  50 UCTA

SPECIALISTEDUCATION/ SPECIALIST UDDANNELSER  20 UCTA

MASTERSEXOLOGYRESEARCHER  70 UCTA

 


 

 

ENGLISH

The UCTA Points system 

UCTA stands for Universal Credit Transfer Arrangement

UCTA is a universal and internationally applicable point system and arrangement that makes it easy to get an overview of the “weight” of a specific education and provides a basis for calculating the workload for that education, specialist education or researcheducation. The arrangement/ pointsystem is named / created by the School of Sexology. The UCTA Points system is inspired by, and generally equivalent to the universities’ ECTS points calculation. ECTS stands for European Credit Transfer System.

All the Sexology School’s 18 programs are calculated in relation to UCTA, which makes it easy for everyone to calculate and compare educations across private and university education, and by credit transfer from study to study, from country to country. From private education at the School of Sexology to university education, as well as from university education to education at the School of Sexology. By transferring education or parts of education in Denmark, within the Nordic region, in Europe – and the rest of the world.

UCTA is awarded through completed education by Passed exam and received diploma. To be stated on the diploma.

UCTA points indicate as unit of measure, workload for the particular education, calculation is based on number of hours / lessons, seminars, study visits, study trips, oral and written homework, literature reading, project work, preparation, internship, dissertations, main assignments, chronicle and article writing, study group hours, self- therapy lessons, written and oral exams, other assessments etc.

Each education, specialist training, research training etc. is awarded a number of points which express the work effort, that the student must make in order to complete the individual educational unit. UCTA is thus a measurement tool / arrangement that helps students and educational establishments, partners etc. to easily measure and calculate the capacity of the study in question.

“Sexologiskolen” The Int. School of Contemporary Sexology & Couple Therapy, has made it easy with a similar system to measure and compare programs taken at the School of Sexology, with programs taken at the University and vice versa. This has been a wish for many years and we are very happy to finally be able to present it!

UCTA Points for all 18 educations at the School of Sexology:

 SEXOLOGIST  60 UCTA

COUPLE THERAPIST  50 UCTA

SPECIALIST EDUCATIONS  20 UCTA

MASTERSEXOLOGYRESEARCHER  70 UCTA