TIL ASRT FORSIDE

ASRT Etik og Retningslinjer.                                                                                                                                

Medlemmer af ASRT er gennem medlemskab af brancheforummet forpligtet til at følge og overholde udvalgte og fastlagte faglige og etiske retningslinjer i arbejdet med klienter, singler, par, forældre og øvrige klienter, kursister, elever og gæster. Herunder GDPR.

Retningslinjerne er med til at sikre rammerne for både klient og terapeut, sådan at begge parter ved, hvad der forventes af konsultationen, gennem forud veldefinerede rammer for sessionen/ forløbet/ aftalen.

Der er ingen seksuelle manifestationer forbundet med konsultationerne, hverken fysiske el. psykiske.

Regler og guidelines på området er samtidigt afgørende for opretholdelsen af høje professionelle standarder i det sexologiske og parterapeutiske arbejde, i klinikken såvel som online.

Retningslinjerne er organiseret omkring overskrifterne: Rettigheder, Integritet, Fortrolighed, Værdighed, Ansvarlighed, Professionalisme, Refleksion og Gennemskuelighed.


Supervision

 • ASRT medlemmer, forpligter sig til at have min. 12 t. supervision pr. år.
 • El. regelmæssig supervision svarende til antallet af klienter og sværhedsgraden af disse, dog min. 12 t. pr. år.
 • Supervisionen gives af uddannede Supervisere v. Sexologiskolen Individuel- plus GruppeSupervisor.
  Eller af psykolog el. lign. med ekstrauddannelse i supervision.
 • Timerne kan tages enten i gruppe el. individuelt. Der tilbydes GruppeSupervision fra ASRT i 2021.
 • Der tilbydes individuel supervision v. Sexologiskolen Individuel- plus GruppeSupervisore. 


Rettigheder

 • Både Klient og Terapeut kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at afslutte forløbet. Dog indenfor rammerne og med hensyn til den individuelle terapeuts retningslinjer på området, omkring regler/ tidsfrister for afbud.
 • Klienten skal i forvejen have den fornødne information, som gør ham/ hende i stand til at give informeret samtykke vedrørende sin deltagelse i enhver praksis, det professionelle forhold måtte indebære.
 • Klienten/ klienterne er altid i fokus, og det er terapeutens rolle, at bruge sin position og viden til at hjælpe og guide klienten/ klienterne igennem problematikken og/ eller til udviklingen af de ønskede færdigheder.


Integritet

 • Terapeuten respekterer klientens grænser, det være sig kropslige, mentale og følelsesmæssige.
 • Terapeuten kan vælge at anvende eksempler fra eget liv, hvis dette tjener konsultationen gennem et eksempel.


Fortrolighed

 • Data og informationer skriftlige såvel som mundtlige mellem terapeut og klient, vedrørende konsultationerne samt eksistensen af klientforholdet, er fortrolige og data opbevares i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning/ GDPR på området.
 • Enhver deling af og information om disse data må alene åbenbares ved samtykke.
 • Data og informationer skriftlige såvel som mundtlige, kan deles ved indhentning af skriftlig samtykkeerklæring fra klienten og deles med relevant 3. part, f.eks. ved viderehenvisning til eller parallelt forløb med psykolog, læge etc.
 • Særlig lokal/ national lovgivning på området, kan i særlige tilfælde forpligte terapeuten til/ i at afsløre information om klientforholdet. Klienten bør informeres om disse love.
 • Hvis noget materiale om klientforholdet bliver brugt i pilotundersøgelser, videnskabelige undersøgelser eller videnskabelig offentliggørelse skal terapeuten forinden sikre sig, at klienten er informeret om, at vedkommendes privatliv og anonymitet vil blive beskyttet – og at klienten har givet sit Ja til at hans/ hendes data må anvendes.


Værdighed

 • Terapeuten respekterer klientens personlighed, erfaring og værdighed. Med følsomhed over for individuelle forskelle baseret på klientens alder, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnisk og kulturel oprindelse, sprog, religion, funktionsniveau, uddannelse og social status.
 • Hvis terapeuten føler sig personligt el. professionelt begrænset i at kunne rumme/ acceptere dele af klientens individuelle omstændigheder, er det op til terapeuten at sige fra, så snart det bliver terapeuten bevidst – og hvis muligt henvise videre til en relevant og kompetent terapeut.
 • Et medlem bestræber sig på at være rummelig og fordomsfri i forhold til klientens værdisæt, praktiseret livsstil og ideologi. Samt være så bevidst som mulig omkring hvordan terapeutens egne værdier, emotioner og motiver kan påvirke klientforholdet og konsultationen.


Ansvarlighed

 • Terapeuten forsøger så vidt muligt, at identificere og være bevidst om situationer, hvor terapeutens er inhabil i forhold til at påbegynde et klientforhold, så der ikke opstår rolleforvirring og en sammenblanding af professionelle og ikke-professionelle relationer.
 • Terapeuten er ansvarlig for kvaliteten i sit arbejde og for at fremme klientens interesser, sådan som disse i gensidig forståelse bliver aftalt under klientforholdet. Hvis terapeuten ikke kan fortsætte den proces, vedkommende har påbegyndt, skal klienten så vidt det er muligt, henvises til en anden kompetent og relevant professionel.
 • Terapeuten sikrer sig, at forholdet mellem terapeut og klienten er professionelt til enhver tid. Han/hun er følsom over for, hvordan seksualitet og intimitet både direkte og indirekte kan påvirke klientforholdet. Et medlem indgår aldrig i et seksuelt forhold til klienten og sikrer sig altid, at forholdet også forbliver professionelt på det følelsesmæssige niveau.
 • Terapeuten er ansvarlig for at bruge sin professionelle, videnskabelige og helhedsorienterede viden korrekt i klientforholdet og i andre situationer vedrørende sin profession. Terapeuten er også, så vidt det er muligt, bevidst om de etiske dimensioner i sine beslutninger og i sin vejledning.
 • Terapeuten bør altid have adgang til min. to supervisorer, godkendt af ACSCT, anvende supervision jævnligt og søge supervision imellem sessionerne, hvis hun/han føler sig udfordret med en aktuelt og pågående problematik i et konsultationsforløb.


Professionalisme

 • Terapeuten er omhyggelig med, at vedkommendes professionelle videns- og færdighedsniveau er på et højt niveau og up to date. Terapeuten søger kontinuerligt at vedligeholde sin professionelle viden. Hun/han følger med i udviklingen inden for sit arbejdsområde og er bevidst om begrænsninger i de metoder, hun/han anvender.
 • Terapeuten sætter altid det at hjælpe sin klient først, og erkender enhver mangel i sin uddannelse eller kompetence og henviser klienter, der har brug for hjælp på disse områder, til mere egnede professionelle terapeuter og behandlere indenfor området.
 • Terapeuten modtager gerne relevante og henviste klienter fra andre behandlere/ terapeuter/ læger/ psykologer etc. der måtte henvise til terapeuten. Terapeuten er bevidst om, at det kræver, en af klienten underskrevet, samtykkeerklæring for at dele viden om klienten, med den henvisende terapeut/ behandler/ læge/ psykolog etc.
 • Terapeuten bruger kun de professionelle titler, som vedkommende er berettiget til gennem uddannelse, certificering eller stilling. Et medlem er bevidst om, at vedkommende bliver opfattet som repræsentant for sin profession.
 • Terapeuten overholder regler, rammer og lovgivning på området for Skat etc.


Refleksion

 • En terapeut reflekterer og vurderer kontinuerligt sit arbejde. Hun/han søger at identificerer et hvilket som helst professionelt eller etisk problem og korrigerer sine handlinger og tilgang i overensstemmelse hermed.
 • Terapeuten søger passende professionel vejledning og er omhyggelig med at tage vare på sit eget velbefindende, således at hun/han vil være i stand til at opretholde gode menneskelige, professionelle og etiske standarder i sit arbejde.


Gennemskuelighed

 • Terapeuten gør sin rolle synlig og tydelig i enhver professionel kontekst. Dette inkluderer at informere klient og medarbejdere om sin uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer, kompetencer samt eventuelt tilhørsforhold til bestemte skoledannelser, terapiformer eller metoder. Terapeuten forsøger at fremme den gensidige forståelse mellem sig og klienten ved at være åben om sine mål og motiver og ved til stadighed at sikre sig, at klienten har forstået terapeuten korrekt.

Lov

 • Terapeuten attesterer at han/ hun aldrig er blevet anklaget eller straffet for nogen form for fysisk, psykisk, inkl. online, seksuel overgreb/vold/ ​​misbrug – eller andre ulovligheder relateret til seksualitet eller seksuelle tjenester af enhver art.


Godkendt af ASRT 26. maj 2021


Logo ASRT indeholder link til denne side for “
ASRT Etik og Retningslinjer”. Som medlem af ASRT kan du kopiere dette billede/ inkl. link, og sætte det på din hjemmeside, sådan at alle klienter, samarbejdspartnere mm., via linket, kan læse om de professionelle rammer, etik og retningslinjer gældende for ASRT terapeuter.